Nieuws12 april 2021 - Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. Het digitale overzicht moet per 23 september 2021 worden aangeleverd. De analyse verplichte zorg per 1 november 2021. 

 

Informatie over welke gegevens u moet aanleveren, hoe en wanneer als ook wat de inspectie met deze gegevens doet, vindt u op de pagina van de IGJ via onderstaande link. Daarin staat ook vermeld waar u met eventuele vragen terecht kunt. Wij wijzen erop dat ook uw leverancier van deze informatie op de hoogte zal (moeten) zijn. Later (eind deze maand) volgt ook nog een webpagina met praktische uitleg over de gegevensaanlevering voor zorgaanbieders, met onder andere de filmpjes. Daarin komt stap voor stap te staan hoe zorgaanbieders de gegevensaanlevering kunnen doen.

 

Welke gegevens in het overzicht moeten staan, staat in de technische handreiking Wvggz, die samen met softwareleveranciers is gemaakt.

 

Op de website van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat nu actuele informatie. 


2 oktober 2020 - OMZIS zondagochtend 4 oktober niet bereikbaar

In verband met onderhoud aan onze systemen is OMZIS op zondag 4 oktober van 00:00 uur tot en met 11:00 uur niet bereikbaar. Tijdens deze periode zullen er ook geen aanvragen binnenkomen via de koppeling in OMZIS.  De aanvragen worden verzameld in Khonraad en na 11.00 uur doorgestuurd, gebruikers hoeven dus geen extra handelingen te doen. Khonraad blijft in principe gewoon werken.

 

Er zal alleen geen informatieverstrekking vanuit het OM (politie en justitiegegevens) gedurende de onderstaande periode plaatsvinden. Daarnaast wordt ook het historisch overzicht van de burgemeester niet verstrekt.


3 september 2020 - 24/7 regeling: bellen buiten kantoortijden

Vanaf 1 september is het OM gestart met de nieuwe werkwijze voor wat betreft de 24x7 verstrekkingen. Afgesproken is, dat er buiten kantoortijden bij een aanvraag telefonisch contact met het OM wordt opgenomen.

 

Helaas heeft het OM nog een aantal aanvragen in de werkbak maar heeft er nog niemand telefonisch contact opgenomen via het telefoonnummer. Buiten kantoortijden blijven deze verzoeken dan liggen. Het is dus echt van belang, om bij een aanvraag buiten kantoortijden te bellen.

 


21 juli 2020 - Terugblik Dag van Zorg en Veiligheid

Op 29 juni vond de Dag van Zorg en Veiligheid plaats. Dit keer volledig online. Ruim 1.000 mensen volgden het digitale congres. Heeft u het gemist? Terugkijken kan! Met speciale aandacht voor de workshop ‘Mogelijkheden Wvggz/Wzd voor levensloopzorg’ die Alexandra Reijerse en Arnout Pullen presenteerden. 30 juni 2020 - Rapport IGJ eerste drie maanden Wvggz en Wzd

Mede vanwege de coronapandemie is het beeld van de inspectie over de eerste drie maanden Wvggz en Wzd in 2020 beperkt. Dat neemt niet weg dat zij wel een eerste indruk kan geven van haar toezichtbevindingen. Dat doet zij in deze publicatie, waarin de inspectie vertelt wat zij ziet.

12 juni 2020 - GGZ Nederland wordt de Nederlandse ggz

De naamswijziging weerspiegelt de nieuwe koers van de vereniging die gericht is op meer samenwerking, zowel binnen als buiten de sector. “Wij geloven dat we de mentale veerkracht van mensen alleen samen met anderen kunnen versterken”, zegt bestuursvoorzitter Jacobine Geel.

Lees verder28 maart 2020 - Richtlijn GGZ en COVID-19 beschikbaar

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn GGZ en COVID-19 om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Lees hier het nieuwsbericht. Ook heeft GGZ Nederland een speciale themapagina over het coronavirus.


27 maart 2020 - Coronavirus: toezicht op Wvggz en Wzd

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus, zijn soms drastische maatregelen nodig om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden. Daarom is er ruimte om af te wijken maar blijft goed hulpverlenerschap voorop staan. Wat betekent dit voor de verplichtingen uit de Wzd en de Wvggz gezien de beperkende maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus? Lees hier het bericht van de IGJ.

26 maart 2020 - ZOOM en privacy

Het gebruik van ZOOM als vergadertool neemt een grote vlucht. Lees dit artikel over de veiligheid en privacyaspecten van het gebruik van ZOOM als online vergadertool. 28 jan 2020 - Reactie knelpunten samenloop Wvggz en Wzd

In de afgelopen dagen zijn er verschillende berichten in de media verschenen over knelpunten in de samenloop van de Wvggz en de Wzd. Lees hier de reactie van GGZ Nederland.

23 jan 2020 - Brief aan kamer-commissie VWS voor AO 29 jan

Download
Brief AO ggz 29 januari 2020
Brief AO GGZ_29 januari 2020.pdf
Adobe Acrobat document 170.9 KB


Verlof, ontslag en overplaatsing forensische patiënten

Onder de huidige Wet Bopz (artikelen 51 en 52) geldt dat verlof, ontslag en overplaatsing voor deze patiënten gebeurt in 'overeenstemming met de minister'. De Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI, dan wel de vestigingsdirecteur van de PI, behandelt deze verzoeken. Met de inwerkingtreding van de wet verplichte ggz (Wvggz) wordt dit een beslissing van de minister. Dit geldt voor alle forensische patiënten met een strafrechtelijke titel die strekt tot vrijheidsbeneming (dus niet voor de voorwaardelijke titels) en de PIJ'ers die worden geplaatst in een Wvggz-accommodatie. De Wvggz heeft geen gevolgen voor de huidige procedures rondom verlof, ontslag en overplaatsing. Verzoeken hieromtrent worden net als voorheen in behandeling genomen door de vestigingsdirecteur of door DIZ, die hier namens de minister over beslist. De Wvggz leidt ook niet tot wijzigingen in de externe rechtsposities. De vigerende justitiewetgeving (Bvt, Bjj, Pbw en Wfz) blijft van toepassing op deze forensische patiënten.

 

Zie voor meer informatie over de Wvggz: www.dwangindezorg.nl/wvggz


19 dec 2019 - Nieuwbericht VNG

De VNG heeft een nieuwsbericht uit gedaan naar alle gemeentes. Vlak voor de inwerkingtreding van de wetten, neemt de VNG haar leden mee in haar laatste berichtgeving over de Wvggz.

Lees hier de berichtgeving.

29 nov 2019 - Staat uw Wvggz-locatie goed in het locatieregister?

Het is belangrijk dat u goed controleert of de juiste locaties staan geregistreerd. Aanpassingen moet u zelf doorvoeren. 

Download
Aanmelden Wvggz-locatieregister
Aanmelden Wvggz locatieregister.pdf
Adobe Acrobat document 739.0 KB


27 nov 2019 - Pauline Meurs in het FD over de Wvggz

Pauline Meurs, hoogleraar bestuur en gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, geeft op de expertpagina van het FD haar visie op de Wvggz.

Download
Opiniestuk Pauline Meurs
Opiniestuk Pauline Meurs.JPG
JPEG-bestand 338.9 KB

20 nov 2019 - ‘Verwarde mens’ is niet hetzelfde als psychiatrisch patiënt

De komst van de nieuwe Wet verplichte ggz gaat gepaard met vele misverstanden en valse hoop, betogen de drie psychiaters Christiaan Vinkers, Joeri Tijdink en Elnathan Prinsen in een opiniestuk in de Volkskrant van 20 november 2019.18 nov 2019 - Interview Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleeg-kundige en lector, in Zorgvisie

'In de voorbereidingen op de Wvggz is er amper aandacht voor het perspectief van cliënten op goede zorg', stelt Bauke Koekkoek, crisisdienst-verpleegkundige en lector Onbegrepen gedrag en Samenleving bij de HAN en de Politieacademie.

Download
Interview Bauke Koekkoek
Interview Bauke Koekkoek crisisdiensverp
Adobe Acrobat document 273.5 KB

15 nov 2019 - Interview Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP, in Zorgvisie

In een brief aan het ministerie van VWS uitte de NVvP haar zorgen over de Wvggz. ‘We pleiten nadrukkelijk voor wijziging van de wet, niet voor uitstel.'

Download
Interview Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP
Opvatting psychiaters inzake Wvggz_ZV.pd
Adobe Acrobat document 270.0 KB


13 nov 2019 - Voortgang Wvggz

GGZ Nederland is zich bewust van de zorgen die leven rond de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en herkent de risicos. Het is een complexe wet, ook in de uitvoering ervan, die veel van onze administratieve processen, professionals en met name de psychiaters vraagt. Lees verder

11 nov 2019 - Interview Liesbeth Spies, bestuurder VNG, in Zorgvisie

‘Er is nog veel onduidelijk over uitvoering Wet verplichte ggz’, stelt Liesbeth Spies in een interview met Zorgvisie.

Download
Interview Liesbeth Spies, bestuurder VNG
Liesbeth Spies wvggz zorgvisie.pdf
Adobe Acrobat document 161.1 KB


7 nov 2019 - Interview Veronique Esman in krant van LSFVP

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) sprak met Veronique Esman, directeur van GGZ Nederland en bestuurslid van de LSFVP over de Wvggz: 'Met de Wvggz gaan naasten erop vooruit'. 

Download
Veronique Esman, directeur GGZ Nederland en bestuurslid LSFVP over de familievertrouwenspersonen
Interview met Veronique Esman.pdf
Adobe Acrobat document 276.1 KB
Download
Nieuwsgierig naar wat een familievertrouwenspersoon doet? Lees het informatiedocument!
Informatiedocument familievertrouwensper
Adobe Acrobat document 109.3 KB

1 nov 2019 - Interview Zorgvisie met Herma van der Wal over Wvggz

Zorgvisie interviewde Herma van der Wal, voorzitter raad van bestuur bij de Dimence Groep en namens GGZ Nederland betrokken bij de Wvggz, over de implementatie van de wet die op 1 januari van kracht wordt: ‘Er is veel commitment voor een succesvolle implementatie van de Wet verplichte ggz’.

Download
Herma van der Wal, voorzitter RvB Dimencegroep, over de Wvggz
Interview Herma van der Wal over Wvggz -
Adobe Acrobat document 195.5 KB
Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u iets delen? Stuur een bericht